วารสารคณะกายภาพบำบัด
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : Admin

วารสารภาษาไทย

    1. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    2. วารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

    3. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสารภาษาอังกฤษ (บอกรับตัวเล่ม)

    1. JOSPT : Journal of Orthopeadic & sport physical therapy

    2. Journal of neurologic physical therapyวารสารภาษาต่างประเทศ (ฐานข้อมูล CINAHL)

    1. PT: Magazine Of Physical Therapy

    2. Journal Of Aquatic Physical Therapy

    3. Journal Of Physical Therapy Education

    4. Journal Of Respiratory & Cardiovascular Physical Therapy

    5. Orthopaedic Physical Therapy Practice

    6. Journal Of Physical Therapy

    7. Romanian Journal Of Physical Therapy / Revista Romana De Kinetoterapie

    8. Physiotherapy Research International

    9. Chiropractic & Manual Therapies

    10. Physiotherapy Theory & Practice

    11. Fisioterapia Brasil

    12. GeriNotes

    13. Turkish Journal Of Physiotherapy Rehabilitation

    14. Physiotherapy Canada

    15. New Zealand Journal Of Physiotherapy

    16. South African Journal Of Physiotherapy

    17. Physiotherapy Practice & Research

    18. European Journal Of Physiotherapy

    19. Advances In Physiotherapy

    20. Physical Medicine & Rehab Coding Alert

    21. PT In Motion

    22. Indian Journal Of Physiotherapy & Occupational TherapyWeb OPAC

Thai LIS

CINAHL