Welcome to Library and learning center of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2563สำนักหอสมุดฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

     1. ห้องสมุดเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 18.00 น. โดย

         1.1 ห้องสมุดสาขา อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

         1.2 สำนักหอสมุดกลาง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้บริการตั้งแต่ เวลา 10.00 น. - 18.00 น.


*หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางสำนักหอสมุดฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง<<< กลับหน้าหลัก