Welcome to Library and learning center of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประวัติสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์              เมื่อปี พ.ศ. 2528 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้ก่อตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการพร้อมกับการจัดตั้งเป็นแผนกห้องสมุดมีที่ทำการตัวอาคารดัดแปลงมาจากห้องอาหารของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ณ อาคารราชัยวิถี ชั้น 1 มีเนื้อที่ 216 ตารางเมตรมีที่นั่งประมาณ 70 ที่นั่ง ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาทางการแพทย์และพยาบาลระดับอุดมศึกษา ให้บริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ทุกระดับ ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อรองรับการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น ห้องสมุดจึงมีการจัดหาสื่อสารสนเทศในด้านของสาขาศิลปะศาสตร์ที่นอกเหนือจากสาชาวิชาเฉพาะทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อรองรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่วิทยาลัยได้จัดดำเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2543

              วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ปรับโครงสร้างผังการบริหารงานและประกาศให้ผังการบริหารวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ห้องสมุดจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิทยบริการ มีฐานะเป็นแผนกขึ้นกับสำหนักพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งส่วนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ - ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการสื่อสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งตีพิมพ์ - ศูนย์การเรียนให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ อิเล็คโทรนิกส์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ปี พ.ศ. 2544

              ศูนย์วิทยบริการได้ขยายเนื้อที่ให้บริการไปยังอาคารปิติบำเพ็ญที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากเดิมที่เป็นห้องอาหารวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ให้เป็นศุนย์วิทยาบริการในปัจจุบัน มีพื้นที่ 3 ชั้น มีขนาดเนื้อที่ใช้สอยรวม 1,403.58 ตารางเมตร มีที่นั่งรองรับสำหรับผู้ใช้บริการจำนวน 300 ที่นั่งส่วนที่ทำการเดิมได้จัดให้เป็นที่ทำการของศูนย์การเรียนในปัจจุบัน