Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประวัติวิทยบริการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

              เมื่อปี พ.ศ. 2528 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้ก่อตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการพร้อมกับการจัดตั้งเป็นแผนกห้องสมุด มีที่ทำการตัวอาคารดัดแปลงมาจากห้องอาหารของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ณ อาคารราชัยวิถี ชั้น 1 มีเนื้อที่ 216 ตารางเมตร มีที่นั่งประมาณ 70 ที่นั่ง ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาทางการแพทย์และพยาบาลระดับอุดมศึกษา ให้บริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ทุกระดับ


              ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อรองรับการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น ห้องสมุดจึงมีการจัดหาสื่อสารสนเทศในด้านของสาขาศิลปะศาสตร์ที่นอกเหนือจากสาชาวิชาเฉพาะทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อรองรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่วิทยาลัยได้จัดดำเนินการ


              ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ปรับโครงสร้างผังการบริหารงานและประกาศให้ผังการบริหารวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ห้องสมุดจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิทยบริการ มีฐานะเป็นแผนกขึ้นกับสำนักพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งส่วนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการสื่อสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งตีพิมพ์ 2) ศูนย์การเรียนให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ อิเล็คโทรนิกส์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์


              ปี พ.ศ. 2544 ศูนย์วิทยบริการได้ขยายเนื้อที่ให้บริการไปยังอาคารปิติบำเพ็ญที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากเดิมที่เป็นห้องอาหารวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ให้เป็นศูนย์วิทยบริการในปัจจุบัน มีพื้นที่ 3 ชั้น มีขนาดเนื้อที่ใช้สอยรวม 1,403.58 ตารางเมตร มีที่นั่งรองรับสำหรับผู้ใช้บริการจำนวน 300 ที่นั่ง


              ปี พ.ศ. 2546 นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library2000 เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ และบริการยืม-คืนหนังสือด้วยระบบบาร์โค้ด


              ปี พ.ศ. 2551 เข้าร่วมโครงการ Thalis (Thailand Library Integrated System) ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเข้าระบบฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) เพื่อสามารถสืบค้นและดาวโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศเป็นสมาชิกเช่นกัน และได้บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CINAHL เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มของวารสารที่ครอบคลุม 50 สาขาเฉพาะทางด้านการพยาบาล, การพูดและภาษาศาสตร์,โภชนาการ, สุขภาพทั่วไป, ยา และอื่น ๆ โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง


              ปี พ.ศ. 2552 พัฒนาฐานข้อมูล E-book ขึ้นเพื่อรวบรวม E-book ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยในบริการแก่อาจารย์และนักศึกษาภายในห้องสมุด


              ปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในห้องสมุดเพื่อทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2) ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ส่วนงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของห้องสมุดขึ้น


              ปี พ.ศ. 2554 ได้พัฒนาระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นหนังสือได้โดยไม่จำกัดพื้นที่เพียงเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น


              ปี พ.ศ. 2555 ได้บอกรับฐานข้อมูล iGLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่รวบรวมเอาหนังสือและเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข มนุษย์และสังคมศาสตร์ หนังสืออ่านนอกตำรา เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download, Translate


              ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ขยายพื้นที่มายังอาคารเซนต์ไมเกิ้ล ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 ชั้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในบริเวณ ซอยสาทร 15 จึงจัดตั้งห้องสมุดสาขา : อาคารเซนต์ไมเกิ้ล บริเวณชั้น 1 ห้อง 108 -109 มีจำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง


              ปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ปรับโครงสร้างผังการบริหาร ห้องสมุดได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์วิทยบริการ เป็นสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ขึ้นกับอธิการบดี เพื่อรองรับการเปิดดำเนินการหลักสูตรขั้นสูงต่อไปในอนาคต


              ปี พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน


              ปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Crystal Library เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ และบริการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรม ตามหลักการลงรายการของ AACR2 และ MARC21 ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ


              ปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ปรับโครงสร้างผังการบริหาร สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานวิทยบริการ ภายใต้สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ