Welcome to Library and learning center of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์

1. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
3. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
4. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
5. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
6. ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. Siriraj medical journal
8. วารสารควบคุมโรค
9. จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
10. เชียงใหม่เวชสาร
11. ธรรมศาสตร์เวชสาร
12. พุทธชินราชเวชสาร
13. วารสารจุฬาอายุรศาสตร์
14. วารสารโรคข้อและรูมาติสชั่น
15. เวชสารแพทย์ทหารบก
16. วชิรเวชสาร
17. สงขลานครินทร์เวชสาร
18. Thai Journal of obstetrics and Gynaecology
19. วารสารพยาบาลทหารบก
20. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
21. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
22. วารสารเกื้อการุณย์
23. วารสารพยาบาลตำรวจ
24. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
25. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
26. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27. พยาบาลสาร (ม.เชียงใหม่)
28. รามาธิบดี พยาบาลสาร
29. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
30. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
31. วารสารสภาการพยาบาล
32. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
33. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
34. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
35. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
36. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
37. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
38. วารสารพยาบาลสาธารณสุข
39. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล