Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์

1. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
2. จักษุเวชสาร
3. ธรรมศาสตร์เวชสาร
4. บูรพาเวชสาร
5. พยาบาลสาร
6. พุทธชินราชเวชสาร
7. ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
8. รามาธิบดีพยาบาลสาร
9. รามาธิบดีเวชสาร
10. ลำปางเวชสาร
11. วชิรสารการพยาบาล
12. วชิรเวชสาร
13. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข
14. วารสารกรมการแพทย์
15. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
16. วารสารกองการพยาบาล
17. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
18. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
19. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
20. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
21. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
22. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
23. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
24. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
26. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
27. วารสารกุมารเวชศาสตร์
28. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
29. วารสารควบคุมโรค
30. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
31. วารสารพยาบาลศาสตร์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
32. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
33. วารสารพยาบาลตำรวจ
34. วารสารพยาบาลทหารบก
35. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
36. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
38. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
39. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
40. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
41. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
42. วารสารพยาบาลสาธารณสุข
43. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
44. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
45. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
46. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
47. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
48. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
49. วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50. วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
51. วารสารวิชาการสาธารณสุข
52. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
53. วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
54. วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
55. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
56. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
57. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
58. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
59. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
60. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน
61. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
62. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
63. วารสารสถาบันบำราศนราดูร
64. วารสารสภาการพยาบาล
65. วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
66. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
67. วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย)
68. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
69. วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย
70. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
71. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
78. วารสารสาธารณสุขล้านนา
79. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
80. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
81. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
82. วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
83. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
84. วารสารสุขศึกษา
85. วารสารหมอยาไทยวิจัย
86. วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87. วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
88. วารสารอาหารและยา
89. วารสารเกื้อการุณย์
90. วารสารแพทย์นาวี
91. วารสารแพทย์เขต 4-5
92. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
93. วารสารโภชนาการ
94. วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ
95. วารสารโรคผิวหนัง
96. วารสารโรคมะเร็ง
97. วารสารโรคเอดส์
98. วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
99. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
100. วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
101. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
102. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
103. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
104. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
105. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
106. วิสัญญีสาร
107. ศรีนครินทร์เวชสาร
108. เชียงรายเวชสาร
109. เชียงใหม่เวชสาร
110. เวชบันทึกศิริราช
111. เวชสารแพทย์ทหารบก
112. Asian Medical Journal and Alternative Medical
113. Journal of Health Science and Medical Research
114. Pacific Rim International Journal of Nursing Research
115. Siriraj medical journal
116. Thai Journal of obstetrics and Gynaecology