Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101ระเบียบการใช้ห้องสมุด

วิทยบริการ


ห้องสมุดกลาง อาคารปิติบำเพ็ญ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.


ห้องสมุดสาขา อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำการ


* * ห้องสมุดปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เกณฑ์การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ


สำหรับอาจารย์

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน (เล่ม)
จำนวน (วัน)
  หนังสือทั่วไป
20 เล่ม
30 วัน
  หนังสือวิจัย / วิทยานิพนธ์
10 เล่ม
30 วัน
  วารสารล่วงเวลา
10 เล่ม
30 วัน
  สื่อโสตทัศน์
10 เล่ม
30 วัน
  หนังสือสำรอง
1 เล่ม
1 วัน
* * วารสารฉบับปัจจุบัน อนุญาตให้ยืมไปถ่ายเอกสารเท่านั้น * *


สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน (เล่ม)
จำนวน (วัน)
  หนังสือทั่วไป
10 เล่ม
14 วัน
  หนังสือวิจัย / วิทยานิพนธ์
10 เล่ม
14 วัน
  วารสารล่วงเวลา
10 เล่ม
14 วัน
  สื่อโสตทัศน์
10 เล่ม
14 วัน
  หนังสือสำรอง
1 เล่ม
1 วัน
* * วารสารฉบับปัจจุบัน อนุญาตให้ยืมไปถ่ายเอกสารเท่านั้น * *


สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพนักงาน

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน (เล่ม)
จำนวน (วัน)
  หนังสือทั่วไป
7 เล่ม
7 วัน
  หนังสือวิจัย / วิทยานิพนธ์
5 เล่ม
7 วัน
  วารสารล่วงเวลา
5 เล่ม
7 วัน
  สื่อโสตทัศน์
5 เล่ม
7 วัน
  หนังสือสำรอง
1 เล่ม
1 วัน
* * วารสารฉบับปัจจุบัน อนุญาตให้ยืมไปถ่ายเอกสารเท่านั้น * *

* * กรุณาแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนใช้บริการ กรณีคืนหนังสือหลังวันที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับวันละ 5 บาท / 1 เล่มการใช้ห้องสมุด

1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง

2. ห้ามส่งเสียงดังหรือพูดคุยรบกวนผู้อื่น

3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด

4. ฝากกระเป๋าสัมภาระ หรือถุงย่ามที่ตู้ภายในห้องสมุด

5. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด

6. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสิ่งของ และกระเป๋าทุกครั้ง

* * กรุณานำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง