Welcome to Library and learning center of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101ระเบียบการใช้ห้องสมุด

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้


ห้องสมุดเซนต์หลุยส์
       วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.00 - 20.00 น.
       วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 10.00 - 19.00 น.

ห้องสมุดเซนต์ไมเกิ้ล
       วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.00 - 17.00 น.
       วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำการ

**ห้องสมุดปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เกณฑ์การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ


สำหรับอาจารย์

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน (เล่ม)
จำนวน (วัน)
  หนังสือทั่วไป
20 เล่ม
30 วัน
  หนังสือวิจัย / วิทยานิพนธ์
10 เล่ม
30 วัน
  วารสารล่วงเวลา
10 เล่ม
30 วัน
  สื่อโสตทัศน์
10 เล่ม
30 วัน
  หนังสือสำรอง
1 เล่ม
1 วัน
**วารสารฉบับปัจจุบัน อนุญาตให้ยืมไปถ่ายเอกสารเท่านั้น**

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน (เล่ม)
จำนวน (วัน)
  หนังสือทั่วไป
10 เล่ม
14 วัน
  หนังสือวิจัย / วิทยานิพนธ์
10 เล่ม
14 วัน
  วารสารล่วงเวลา
10 เล่ม
14 วัน
  สื่อโสตทัศน์
10 เล่ม
14 วัน
  หนังสือสำรอง
1 เล่ม
1 วัน
**วารสารฉบับปัจจุบัน อนุญาตให้ยืมไปถ่ายเอกสารเท่านั้น**

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพนักงาน

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน (เล่ม)
จำนวน (วัน)
  หนังสือทั่วไป
7 เล่ม
7 วัน
  หนังสือวิจัย / วิทยานิพนธ์
5 เล่ม
7 วัน
  วารสารล่วงเวลา
5 เล่ม
7 วัน
  สื่อโสตทัศน์
5 เล่ม
7 วัน
  หนังสือสำรอง
1 เล่ม
1 วัน
**วารสารฉบับปัจจุบัน อนุญาตให้ยืมไปถ่ายเอกสารเท่านั้น**

**กรุณาแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนใช้บริการ กรณีคืนหนังสือหลังวันที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับวันละ 5 บาท / 1 เล่ม

การใช้ห้องสมุด


       1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง
       2. ห้ามส่งเสียงดังหรือพูดคุยรบกวนผู้อื่น
       3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด
       4. ฝากกระเป๋าสัมภาระ หรือถุงย่ามที่ตู้ภายในห้องสมุด
       5. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด
       6. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
       7. ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสิ่งของ และกระเป๋าทุกครั้ง
**กรุณานำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง