Welcome to Library and learning center of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2564         ตามประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09/002/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้จึงได้จัดการให้บริการสำหรับผู้ใช้ภายในเดือนมกราคม 2564 ดังนี้

         1. เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 8.00 น. - 17.00 น. สำหรับห้องสมุดทั้ง 2 ฝั่ง

         2. บริการเฉพาะยืม - คืนหนังสือ และรับหนังสือจองเท่านั้น

         3. ไม่เปิดพื้นที่บริการสำหรับนั่งอ่าน

         4. กำหนดให้ส่งคืนหนังสือของอาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

         5. นักศึกษาและบุคลากร กำหนดระยะเวลาการยืมได้ 1 เดือน


         โดยผู้ใช้สามารถทำการยืมต่อหนังสืออัตโนมัติได้ในช่องทางออนไลน์ -> คลิกที่นี่
< - - กลับหน้าหลัก