Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน 2564         ประชาสัมพันธ์ทางสำนักหอสมุดฯ ได้มีการจัดให้บริการในเดือนเมษายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. การเปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น. ดังนี้

      1.1 ห้องสมุดสาขา อาคารเซนต์ไมเกิ้ล เวลา 08.00 - 16.00 น.

      1.2 หอสมุดกลาง อาคารปิติบำเพ็ญ เวลา 08.00 - 16.00 น.

      1.3 ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามวิทยาลัยกำหนด

2. เปิดพื้นที่บริการสำหรับนั่งอ่าน ห้องประชุมกลุ่มย่อย

      2.1 พื้นที่ทั้งหมดห้องสมุดสาขา อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

      2.2 บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 หอสมุดกลาง อาคารปิติบำเพ็ญ< - - กลับหน้าหลัก