Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน บูรณาการการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว กว้างขวาง คุ้มค่า และลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยห้องสมุดบางแห่งไม่จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ใช้บริการน้อย ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และ สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) เท่านั้น และมีสิทธิ์ขอยืมหรือขอทำสำเนาทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยปฏิบัติการขอยืมหรือขอทำสำเนาและการจัดเก็บค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้อยู่ขณะนั้น

เกณฑ์การให้บริการระหว่างห้องสมุด                 แบบฟอร์มขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด
< - - กลับหน้าหลัก