Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2564ประชาสัมพันธ์งานวิทยบริการ ได้มีการจัดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

         1. เปิดให้บริการเฉพาะห้องสมุดกลาง อาคารปิติบำเพ็ญ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

         2. บริการเฉพาะยืม - คืนหนังสือ และรับหนังสือจองเท่านั้น

         3. งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน


**หมายเหตุ ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามวิทยาลัยกำหนด
< - - กลับหน้าหลัก