Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2565ประชาสัมพันธ์งานวิทยบริการ ได้มีการจัดให้บริการในเดือนมกราคม 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

         1. การเปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 19.00 น. ดังนี้

              1.1 ห้องสมุดสาขา อาคารเซนต์ไมเกิ้ล เวลา 08.00 - 17.00 น.

              1.2 ห้องสมุดกลาง อาคารปิติบำเพ็ญ เวลา 10.00 - 19.00 น.

              1.3 ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามวิทยาลัยกำหนด

         2. บริการเฉพาะยืม - คืนหนังสือ และรับหนังสือจอง

         3. บริการพื้นที่นั่งอ่าน โปรดเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

         4. บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ห้องละไม่เกิน 5 คน

หมายเหตุ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

< - - กลับหน้าหลัก