Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

บริการจองทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด


         เป็นบริการจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีในวิทยบริการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่จองต้องเป็นรายการที่ ไม่ถูกยืม/ไม่ถูกจองเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกห้องสมุดที่ต้องการยืมหนังสือนอกเวลาเปิดให้บริการ


ระเบียบการจองทรัพยากรสารสนเทศ

         1. ทรัพยากรสารสนเทศที่จองต้องเป็นรายการที่ ไม่ถูกยืม/ไม่ถูกจองเท่านั้น

         2. กดจองทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะรายการที่ต้องยืมจริง เพื่อให้สิทธิกับผู้ใช้ท่านอื่น

         3. เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ติดต่อรับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

         4. หากไม่มารับภายใน 3 วัน (นับจากวันนัด) ทางห้องสมุด จะทำการยกเลิกการจองและงดให้บริการในครั้งถัดไป

         5. ห้องสมุดจะแจ้งข้อมูลการจองเพิ่มเติมในอีเมล library@slc.ac.th เท่านั้น


> > คลิกเพื่อดูวิธีการจองหนังสือเพิ่มเติม < <