Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

บริการความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน บูรณาการการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว กว้างขวาง คุ้มค่า และลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยห้องสมุดบางแห่งไม่จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ใช้บริการน้อย ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และ สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) เท่านั้น และมีสิทธิ์ขอยืมหรือขอทำสำเนาทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยการขอยืมหรือขอทำสำเนาและการจัดเก็บค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้อยู่ขณะนั้น


วิธีการขอใช้บริการ

1. ผู้รับบริการกรอกรายละเอียดหนังสือที่ต้องการในแบบฟอร์มบริการสารสนเทศระหว่างสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสามารถขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด

2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะดำเนินการทำเรื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะติดต่อผู้รับบริการเพื่อมารับทรัพยากรสารสนเทศ

4. ผู้รับบริการต้องนำส่งทรัพยากรสารสนเทศให้กับเจ้าห้องสมุดตามกำหนดส่ง


เกณฑ์การให้บริการสำนักวิทยทรัพยากรจุฬาฯ                                  แบบฟอร์มบริการสารสนเทศระหว่างสำนักงานวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย