Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

บริการจองห้อง


ข้อปฏิบัติ

1. ผู้ใช้บริการสามารถจองขอใช้สสานที่ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดได้ หรือสามารถเขียนแบบฟอร์มด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด ชั้น 1 ล่วงหน้า 1-2 วัน

2. กรณีอาจารย์ผู้สอนที่ขอใช้สถานที่ห้องสมุดทั่ว ๆ ไป ต้องเป็นผู้นำนักศึกษาหรือมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลด้วยทุกครั้งและต้องดูแลไม่ให้นัศึกษาส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลรบกวนให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเกิดความรำคาญหรือเสียสมาธิ

3. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้สถานที่แล้วต้องเก็บโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องสมุดให้เรียบร้อย สำหรับหนังสือหรือสื่อสารสนเทศบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ให้จัดวางไว้บนโต๊ะ หรือรถเข็นที่ห้องสมุดได้จัดไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้จัดเก็บขึ้นชั้นต่อไป

4. ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เหมือนเข้าใช้บริการห้องสมุดตามปกติ

หมายเหตุ

              หากอาจารย์หรือผู้ับผิดชอบกลุ่มประชุมไม่ทำหน้าที่ดูแลหรือควบคุมให้มีการใช้สถานที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ทางห้องสมุดจำเป็นต้องพิจารณาการขอใช้สถานที่ห้องสมุดครั้งต่อไปหรืองดให้ใช้บริการ

แบบฟอร์มบริการจองห้อง