Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน 2564

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การยืมหนังสือ Delivery

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การจองทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม - - >


ประชาสัมพันธ์การต่ออายุหนังสืออัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม - - >
       1   2   3