Welcome to Library and learning center of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

Web OPAC

ฐานข้อมูล Web OPAC เป็นฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ThaiLis

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ เอกสารต่างๆ ของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย โดยสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลได้

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ThaiLis

iGLibrary

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่รวบรวมเอาหนังสือและเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข มนุษย์และสังคมศาสตร์ หนังสืออ่านนอกตำรา เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download, Translate

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล iGLibrary

CINAHL

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มของวารสารที่ครอบคลุม 50 สาขาเฉพาะทางด้านการพยาบาล, การพูดและภาษาศาสตร์,โภชนาการ, สุขภาพทั่วไป, ยา และอื่น ๆ โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง ท็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัย

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล CINAHL

MOU กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน บูรณาการการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว กว้างขวาง คุ้มค่า และลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยห้องสมุดบางแห่งไม่จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ใช้บริการน้อย ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และ สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) เท่านั้น และมีสิทธิ์ขอยืมหรือขอทำสำเนาทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยปฏิบัติการขอยืมหรือขอทำสำเนาและการจัดเก็บค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้อยู่ขณะนั้น

เกณฑ์การให้บริการสำนักวิทยทรัพยากรจุฬาฯ

แบบฟอร์มบริการสารสนเทศระหว่างสำนักงานวิทยบริการจุฬาฯ

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้เริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528 ปัจจุบันคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดร่วมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดำเนินไปอย่าถูกต้องก่อให้เกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสมาคมฯ

ดังมีรายนามคณะกรรมการทั้งหมด 62 สถาบัน ดังนี้บริการของห้องสมุด

หนังสือแนะนำ